Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

METAFORMA

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy METAFORMA (dalej “Sklep internetowy”) prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: METAFORMA Renata Kalarus, ul. Pawlikowskiego 4/2, 31-127 Kraków NIP: 7341789133, tel. +48 12 422 03 18, adres email: biuro@metaforma.pl

3. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym https://www.metaforma.pl/

4. Klientem Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego. 

5. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia;
 2. dane zawarte w formularzach zamówienia, procesie rejestracyjnym lub kontaktowym są zgodne z prawdą;
 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umów zawartych z METAFORMA w ramach Sklepu internetowego oraz realizacji przez METAFORMĘ złożonego zamówienia;
 4. wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym informacji systemowych, wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego.

7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

9. METAFORMA świadczy usługi w ramach Sklepu internetowego na terenie Polski.

 

§2

Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza firmę kurierską lub przewozową, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

5. Klient - Klientem sklepu internetowego może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jak również jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Klientami Sklepu internetowego mogą być:

 • Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

7. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

9. Sprzedawca - oznacza: METAFORMA Renata Kalarus, Pawlikowskiego 4/2, 31-127 Kraków, NIP 7341789133, REGON 492894387 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju;

10. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.metaforma.pl

11. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§3

Korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Do korzystania ze Sklepu internetowego potrzebne są następujące wymagania techniczne: dostęp do sieci Internet i posiadanie aktualnej i sprawnej przeglądarki internetowej. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

3. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów. Usługa ta nie wymaga Rejestracji i jest nieodpłatna.

4. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłania przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.

 

§4

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. przez “Koszyk” Klienta i przycisk “Złóż zamówienie”; 
 2. poprzez formularz “Zapytaj o produkt” dostępny na stronie produktu Sklepu;
 3. e-mailem na adres dostępny na Stronie internetowej Sklepu;
 4. telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na Stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 1. podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru;
 1. potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający znajdujący się w otrzymanym e-mailu;
 1. otrzymanie wpłaty na konto. 

Po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia. 

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

5. Zamówienie telefoniczne można składać od poniedziałku do piątku w godz. 10-17 u Konsultanta.

6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

7. Klient może dokonać zamówienia produktu odpowiadającego jego zindywidualizowanym preferencjom poprzez skorzystanie z funkcji konfiguracji, która jest uwidoczniona przy informacji handlowej i specyfikacji danego produktu i wyraża się m. in. w możliwości określenia koloru bądź konfiguracji kolorów, konfiguracji mebla, rozmiaru i innych właściwości produktu. Wybór cech nastepuje poprzez zanaczenie właściwej/właściwych opcji na rozwijanej liście.

 1. Konfiguracja produktów może odbywać się również w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub komunikacji telefonicznej z Konsultantem.

8. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do koszyka", a następnie wybranie przycisku “Złóż zamówienie” by przejść do Koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie Sprzedawcy płatności za zamówione Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

10. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie wyprzedany lub chwilowo niedostępny z innych powodów, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzje o jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) lub odstępuje od Umowy w przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o niedostępności Towaru.

11. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§5

Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce “Formy płatności”. Są to następująco:

 1. w przypadku dostawy kurierem możliwa jest płatność przez PayU na jeden z trzech sposobów: przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub za pomocą kodu BLIK. Dostępne karty płatnicze, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro oraz płatność przez Blue Media za pomocą przelewu natychmiastowego, płatności kartą oraz za pomocą kodu BLIK. 
 1. w przypadku odbioru osobistego możliwa jest płatność przez PayU i Blue Media na jeden z trzech sposobów: przelewem elektronicznym, kartą płatniczą lub za pomocą kodu BLIK bądź płatność gotówką przy odbiorze. 

4.. Ceny przesyłek określone są w zakładce “Koszt dostawy”. 

5. Po dodaniu Towaru do Koszyka Klient zobaczy koszt Dostawy za wybrany produkt/y.

6. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za Towar i Dostawę w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. 

 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w punkcie 6 §5 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§6

Dostawa towaru

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami po ustaleniu takiej możliwości wysyłki między Klientem a Sprzedawcą i indywidualnej wycenie takiej usługi.

2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy na okres 14 dni od dnia poinformowania Klienta o możliwości odbioru Towaru.

3. W przypadku płatności za pomocą Blue Media i PayU, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji i zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku nieskutecznego dostarczenia zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej z winy Klienta, Sprzedający dokona ponownej przesyłki pod warunkiem pokrycia jej kosztów przez Klienta. W przypadku trzykrotnego nieodebrania zamówionego Towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży z powodu niewykonania jej przez Klienta. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwróci Klientowi płatność za Towar pomniejszoną o koszty dostaw, jakie Sprzedający zmuszony był ponieść.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zewnętrznych paczki, Klient winien sporządzić wraz z kurierem protokół oraz powiadomić Sprzedającego o tym fakcie pisząc na adres biuro@metaforma.pl lub g.romaniszyn@metaforma.pl

 

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Konsument i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy: METAFORMA Wrocławska 28, 30-011 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@metaforma.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

5. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę przy danym Towarze, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta różnicy poniesionych przez niego kosztów.

8. Koszt zwrotu Towaru w ramach odstąpienia od Umowy sprzedaży pokrywa Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta. Prosimy nie nadawać paczek z płatnością "Za pobraniem", paczki takie nie będą odbierane. 

9. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§8

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta mogą kierować w formie pisemnej na adres mailowy Sprzedawcy biuro@metaforma.pl. 

2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty Dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

6. W przypadku sprzedaży Towaru z ekspozycji, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta .

 

§9

Gwarancja

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

3. Sprzedawca ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w terminie 14 dni od jej złożenia. 

4. W przypadku sprzedaży towaru z ekspozycji, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Klientowi. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. Towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. 

5. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny, usunięcia wady lub ma prawo odstąpić od Umowy. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie produktu wadliwego do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem wymagałby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu sprzedanego. Klient może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Na czas rozpatrywania reklamacji, jak również na czas dokonywania napraw reklamacyjnych Sprzedawca nie ma obowiązku zapewnienia ani wypożyczenia Klientowi towaru zastępczego.

 

 §10

Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5. Sprzedawca nigdy nie poprosi Klienta o podanie jego Hasła i ni powinno ono zostać udostępnione osobom trzecim. 

6. Dane indywidualizujące udostępnione przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia uważa się za aktualne do czasu dokonania przez Klienta ich autoryzowanej zmiany lub korekty. Klient zobowiązany będzie do naprawienia ewentualnej szkody, którą Sprzedawca poniesie wskutek braku zmiany lub korekty przez Klienta jego danych indywidualizujących.

7. Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją usług na rzecz Klienta w przypadku braku potwierdzenia przez Klienta prawdziwości złożonych przez niego oświadczeń, jak również wtedy, gdy ich prawdziwość wzbudzi uzasadnione wątpliwości, aż do czasu ich usunięcia.

8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§11

Newsletter

1. Newsletter - elektroniczna, nieodpłatna i dobrowolna usługa dystrybucyjna świadczona. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej osobom automatyczne otrzymywanie cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o produktach, nowościach, promocjach, konkursach, wydarzeniach, i kolekcjach.

2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

§12

Ochrona prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.

2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Więcej zasad ochrony Danych Osobowych znajduje się w Polityce prywatności.

 

§13

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania materiałów (w tym zdjęć i opisów towarów) publikowanych na Stronie internetowej Sklepu oprócz materiałów pochodzących od Producentów bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§14

Dodatkowe informacje

1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż specyfika materiałów takich jak skóry naturalne, powoduje, iż meble tapicerowane skórą naturalną składają się z kilku płatów skóry, dlatego też mogą wystąpić różnice w jej kolorach, odcieniach, fakturze materiału, różnego rodzaju znamiona, w szczególności ale nie wyłącznie: zmarszczki, blizny. Wskazane wyżej naturalne właściwości materiału nie podlegają reklamacji, i jako takie nie stanowią wady mebla. Zdjęcia prezentowanych materiałów są zdjęciami poglądowymi.

2. Meble wykonane z materiałów naturalnych jak kamień czy marmur mogą różnic się od zdjęć, które są zdęciami poglądowymi, gdyż są to wzory naturalne i niepowtarzalne. Wszelkie skazy powierzchniowe, które można przypisać naturalności kamieni, mogą być wypełnione żywicą i nie należy ich uważać za wady.

3. Meble wykonane z litego drewna z czasem może ulegać niewielkim zmianom kolorystycznym i wymiarowym, gdyż drewno jest żywym materiałem i nie są to zmiany mogące podlegać Reklamacji.

4. Do czyszczenia mebli wykonanych z naturalnych materiałów należy stosować specjalnie do tego przeznaczone środki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania bądź pielęgnacji mebli zawierających elementy wykonane ze skóry naturalnej, drewna naturalnego i innych naturalnych materiałów oraz użytkowania niezgodnego z instrukcją ochrony mebli.

 

§15

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2021.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres e-mail wskazany w Zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

8. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl