Polityka prywatności

              Abous us

                                                                                                   POLITYKA PRYWATNOŚCI

                                                                                                (obowiązująca od 5 kwietnia 2021) 

1. Użyte w niniejszej Polityce sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki.

2. W momencie udzielenia nam przez Klienta formalnej zgody na przetwarzanie danych METAFORMA, Renata Kalarus, ul.Pawlikowskiego 4/2, 31-127 Kraków staje się w świetle obowiązującego prawa administratorem Państwa danych osobowych.

3. Dane te obejmują w szczególności podane nam przez Klienta: adres e-mail, nazwisko i imię, adres, numer telefonu i szczegóły płatności. Przechowujemy je w okresie obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne oraz dla celów marketingowych.

4. Dane te są niezbędne do kontaktowania się z Klientem głównie poprzez e-mail oraz telefon w celach związanych z realizacją naszych usług. W szczególności do dokonywania transakcji i realizacji płatności, przekazywania ofert handlowych, druków zamówień, reklamacji, wszelkich zgłoszeń, wysyłania informacji oraz zaproszeń, itp.

5. Podania nam danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu oraz numer NIP konieczne jest do zawarcia i wykonania umowy oraz wystawienia faktury za będący jej przedmiotem towar lub usługę. Nie udostępnienie nam z jakiegoś powodu ww danych osobowych, uniemożliwia zawarcie Umowy sprzedaży.

6. Kiedy zbieramy dane, cel zbierania danych i podstawa prawna:

 1. W czasie zawarcia i realizacji umów o świadczenie nieodpłatnych Usług elektronicznych (Konto, Koszyk, Newsletter, Dodawanie opinii do Produktów), na etapie zawierania umów, realizacji umów, rozpatrywania składanych reklamacji. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług oraz zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 1. W czasie zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie internetowym, w tym na etapie składania zamówienia, potwierdzania zamówienia, zawierania umowy, realizacji umowy, rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych oraz o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. W czasie korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 1. Podczas złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 1. Podczas złożenia wniosku o odstąpienie od umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 1. Podczas wzięcia udziału w konkursach i akcjach promocyjnych, w celu rozstrzygnięcia konkursu, dostarczenia nagrody. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);  
 1. W czasie korzystania z Serwisu internetowego, w celu prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Sprzedawcy, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), jak również w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych; oraz w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Sprzedawcy, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w sklepie internetowym. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 1. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego są pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 1. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z Usług Elektronicznych, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z Usług Elektronicznych, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

7. Dane osobowe udostępniamy wyłącznie osobom upoważnionym przez nas czyli naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych w celu wykonania swoich obowiązków związanych z realizacją Umowy sprzedaży w zakresie usług płatniczych, kredytowych, leasingowych, informatycznych, księgowych, pocztowych, spedycyjnych, marketingowych.

8. Dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazicie Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania.

9. Klientowi przysługują wszystkie prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. dostępu do treści, sprostowania jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne; usunięcia jeśli nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych; wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jeśli będą przetwarzane niezgodnie z prawem; wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO. 

 1. Sprzedawca zapewnia Klientom, którzy posiadają Konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do Konta w Sklepie Internetowym.

10. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Sklep swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy tego Sklepu. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane:

 1. przez okres korzystania przez Klienta z Konta w serwisie internetowym Sklepu Internetowego, aż do momentu jego skasowania na jego żądanie lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 1. przez okres niezbędny związany z realizacją zamówienia lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 1. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 1. do czasu wycofania przez Klienta zgody udzielonej na przetwarzane danych osobowych w związku z prowadzeniem koszyka zakupów lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
 1. do czasu wycofania przez Klienta zgody udzielonej na przesyłanie Newslettera lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych do celów marketingu bezpośredniego;
 1. przez okres niezbędny związany z realizacją uprawnienia do odstąpienia od umowy lub do momentu skorzystania z innych uprawnień skutkujących zaprzestaniem lub ograniczeniem przetwarzania danych, w szczególności do momentu żądania usunięcia danych lub – gdy przetwarzanie związane jest z realizacją interesu Administratora – wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

13. Jeżeli na Stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

14. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego Sklepu.

15. Rejestracja Konta w serwisie internetowym Sklepu internetowego wymaga podania określonych danych niezbędnych do jego utworzenia oraz obsługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w razie ich nie podania założenie konta w Sklepie internetowym nie będzie możliwe. Dane te będą przetwarzane w celu:

1. w celu świadczenia usług związanych z założeniem i prowadzeniem konta w serwisie, w tym składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania prywatnością – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (założenia i obsługi konta po zaakceptowaniu Polityki prywatności);

2. w celu analizy aktywności, preferencji i zachowań klienta, aby dostosować do nich zawartości wyświetlaną w serwisie internetowym, w tym po zalogowaniu na konto, poprawić funkcjonalność serwisu i ułatwić mu korzystanie z niego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości przedstawiania klientowi informacji o oferowanych produktach, dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań, oraz podnoszeniu satysfakcji klienta z funkcjonalności konta, a przez to zwiększenia sprzedaży oferowanych produktów (cele marketingowe);

3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw.

16. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił swoje hasło dostępu Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Sprzedawca nigdy nie wysyła przypomnienia hasła ani próśb o jego podanie. Hasło jest przechowywane w systemach w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj.”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie internetowym. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

17. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie internetowym regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez Sprzedawcę roszczeń od danego Klienta.

18. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Klient może wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami poprzez pocztę elektroniczną biuro@metaforma.pl

Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można uzyskać pisząc na adres: biuro@metaforma.pl 

 

                                                                                                   PLIKI COOKIES

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności użytkownika, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Pliki cookies zapisywane na komputerze użytkownika przechowują informacje na temat: sesji użytkownika, ostatnio oglądanych produktów, oddania głosu w ankiecie.

2. Sklep internetowy zapisuje dwa typy plików cookies:

a) pliki cookies sesyjne: po zakończeniu każdej sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkowników.

b) pliki cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera użytkownika.

3. Sklep internetowy wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania użytkownika w Sklepie internetowym i zapewnienia ciągłości sesji użytkownika w Sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Sklep internetowy wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego pinterest.com (administrator cookies zewnętrznego: Pinterest, Inc z siedzibą w USA);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów użytkowników Sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. 

6. Sposób zmiany ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies opisują zewnętrzne dokumenty przygotowane przez twórców tych przeglądarek:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Mozilla Firefox;

c) przeglądarka Chrome;

d) przeglądarka Safari;

e) przeglądarka Opera.

7. Sprzedawca może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Sprzedawcę przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu internetowego.

8. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl